Longahearthealth

0999868443

emergency call

เช็กลิสต์อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ถ้ามีอาการ ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที

อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) สำหรับผู้ใหญ่ปกติ

จะอยู่ที่ 60 – 100 ครั้งต่อนาที และต้องมีจังหวะสม่ำเสมอ

สอดคล้องกับการบีบและคลายตัว ของกล้ามเนื้อหัวใจทั้ง 4 ห้อง

แต่สำหรับคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac Arrhythmia)

ซึ่งอาจเต้นเร็ว หรือเต้นช้าเกินไป โดยอาจมีจังหวะสม่ำเสมอ

หรือไม่สม่ำเสมอก็ได้ จะพบอาการผิดปกติดังนี้

ภาวะหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia)

คือ อาการที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ โดยเกิดขึ้นได้แม้ไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ

อาการที่พบบ่อย คือ มักมีใจสั่น, เจ็บแน่นหน้าอก, หายใจตื้น, ความดันโลหิตต่ำ, อ่อนเพลีย, มึนงง


ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia)

เป็นภาวะที่อัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า 60 ครั้งต่อนาที

อาการที่พบบ่อย เช่น หายใจลำบาก, อ่อนเพลีย, ความดันโลหิตลดลง, มึนงง, เป็นลม

โรคหัวใจมักเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบัน

ทั่วโลกพบว่าเกิดกับคนอายุน้อยมากขึ้น ถ้าคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้

ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและวินิจฉัยอาการดังกล่าวทันที

Longa Heart Health Beyond 100

”เรื่องหัวใจเราให้เกิน 100”