Longahearthealth

0999868443

emergency call

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีอะไรบ้าง ?

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีอะไรบ้าง ?

เพศ : ผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงและผู้หญิงจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อถึงวัยหมดประจำเดือน.

พันธุกรรม : ถ้ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้.

อายุ : อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปในเพศชาย แต่ปัจจุบัน 35 ปีขึ้นไปก็เริ่มเสี่ยงแล้ว เพราะมีปัจจัยแวดล้อมเสริม เช่น กินเหล้า สูบบุหรี่อดนอน กินอาหารที่มีไขมันมาก ส่วนผู้หญิงจะเริ่มในอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะดูแลตัวเองดีกว่าผู้ชายและมักเลือกกินอาหารไขมันต่ำ ทั้งยังมีฮอร์โมนเพศหญิงช่วยคุมไขมันด้วย.

ภาวะความดันโลหิตสูง : ต้องรักษาและควบคุมให้อยู่ในระดับปกติ.

ภาวะไขมันในเลือดสูง : ควบคุมระดับไขมันในเลือดโดยการเลือกรับประทานอาหาร หรือกินยาตามคำแนะนำของแพทย์.

โรคเบาหวาน : ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ.

โรคอ้วน : ควรคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน ไม่ปล่อยให้ตัวเองอ้วนเกินไป โดยใช้หลักเกณฑ์ง่ายๆ เช่นในผู้ชาย ให้ใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม ลบด้วย 100 ส่วนผู้หญิง ใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมลบด้วย 110.

การออกกำลังกาย : ควรหมั่นออกกำลังกายประเภทแอโรบิกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีเป็นอย่างน้อย.

ความเครียด : ควรฝึกการทำสมาธิ ปล่อยวางไม่วิตกกังวลเกินกว่าเหตุ และทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง

การพักผ่อน : ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชม.ต่อวัน

Longa Hearth Health ”เรื่องของหัวใจ“ ให้เราดูแล