Longahearthealth

0999868443

emergency call

“ คอเลสเตอรอล ” มีส่วนสำคัญต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่?

“ คอเลสเตอรอล ” 

มีส่วนสำคัญต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่?

ถ้าระดับคอเลสเตอรอลมีมากกว่าความต้องการ

ของร่างกาย ทำให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจ การลดและควบคุม

ระดับคอเลสเตอรอลให้มีปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ แต่ลำพังคอเลสเตอรอล

อย่างเดียว ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักดังที่เคยเข้าใจกันมาแต่เดิม

เพียงแต่เป็นปัจจัยส่วนเดียวเท่านั้น ซึ่งยังต้องมีสาเหตุอื่นร่วมด้วย

Longa Hearth Health ”เรื่องของหัวใจ“ ให้เราดูแล